Automatický tuner

 Popis.

Automatický tuner je postaven na anténním článku L/C (C/L) s maximálními hodnotami 2.1 uH indukčnosti a 380 pF kapacity. Maximum přenášeného výkonu je 99 W. Minimální výkon pro automatické přepnutí článku L/C (C/L) je 5 W.

 

Tuner má vlastní měřič kmitočtu, a proto je jeho činnost nezávislá od TCRV. Hodnotu kmitočtu i hodnotu nejlepšího PSW si procesor tuneru  pamatuje v 64 paměťových místech. Rozptyl vstupního kmitočtu pro automatické nastavení je v rozsahu celých 100kHz od přednastavené hodnoty. Do paměti procesoru se zapisuje  kmitočet v řádu desítek a jednotek MHz a stovek kHz.

Po vypnutí tuneru a jeho znovu zapojení se nastaví poslední platná hodnota článku L/C (C/L) tuneru před jeho vypnutím.

 

 

 

 Přední panel tuneru je osazen (z leva do prava) těmito prvky :

Tlačítko SET

LED SET  žlutá

LED Error  červená

 

2 x číslovka LED (funkce PSW – s desetinnou tečkou a užitečný výkon do antény ve W).

 

Sloupec LED

žlutá vrchní LED identifikuje typ anténního článku L/C – nesvítí, C/L svítí.

3 červené LED identifikují vyřazené indukčnosti – od vrchu :

1 červená LED L=1.2 uH,

2 červená LED L=0.6 uH 

3 červená LED L=0.3 uH.

Na př : nesvíti-li žádná z červených LED je celková indukčnost článku 2.1 uH.

4 zelené LED identifikují zapojené kapacity – od vrchu :

1 zelená LED C=200 pF

2 zelená LED C=100 pF

3 zelená LED C=47 pF

4 zelená poslední spodní LED v sloupci C=22 pF

Na př: svití-li všechny zelené LED je kapacita článku  369 pF + 10pF

 

Pod LED SET a Error je přepínač s 3 polohami.

Levá krajní poloha přepínače je reset procesoru. Použijeme jej, když vlivem příliš velkého výkonu a nevhodného PSW procesor přestane pracovat vlivem značného elektrického pole. Po reset procesoru se nastaví poslední platná hodnota anténního článku.

Střední poloha vypíná sloupec LED a zabraňuje použití tlačítka SET.

Pravá krajní poloha  odpovídá monitor funkci nastavení SET a anténního článku.

 

 Nastavení

Na začátek nastavení tuneru je potřebné mít  max. výkon TCRV 10 – 30 W. Optimální výkon pro tuto funkci je 10 W, mód CW + klíč nebo mód FM (stálá nosná).

 

Tlačítko SET má funkci nastaveni tuneru na danou frekvenci

Stisknutí (déle jak 0,2 sec) tlačítka SET -  žlutá LED svítí, červená LED bliká , program čeká na nosnou s výkonem cca 10W a potom spustí algoritmus postupného vyhledání nejlepšího PSW. Doba vyhledání je max. 4 sec.

PSW s hodnotou pod 1.5 je zapsáno spolu s kmitočtem nosné do paměti procesoru.

 

Na  hodnoty L=0 uH a C=10pF se nastaví anténní článek vždy když stiskneme tlačítko SET.

 

Prakticky :

  1. stiskneme tlačítko SET, až se rozsvítí žlutá LED a na sloupci LED se rozsvítí 3 červené LED. Červená LED bliká (střída 1:1) – program čeká na nosnou..
  2. Zapneme TX transceiveru (mód FM, výkon 10W)
  3. Program po zjištění přítomnosti nosné spustí algoritmus vyhledávání, který skončí zobrazením PSW a zhasnutí žluté LED. PSW je spolu s kmitočtem nosné zapsáno do paměti ( červená LED blikne 4 x ).
  4. Vypneme TX transceiveru. Pokračujeme SET tuneru  na další kmitočet.
  5. V případě, že TX nevypneme do 1 sec, přejde Tuner do automatického módu, kde zobrazí PSW a po další 1 sec. užitečný výkon do antény.
  6. Když je naměřené PSW nad hodnotou 2 červená LED svítí. Po opětovném stlačení tlačítka SET nebo při automatickém provozu načtením jiné hodnoty kmitočtu červená LED zhasne.

 

Např. :  SET nastaví kmitočet 3.602 MHz. Anténní článek tuneru bude nastaven na kmitočty 3.6 – 3.7 MHz.

 

Automatický režim.

Po nastavení běžných, obvykle stále používaných frekvencí vyzkoušíme automatický režim.

Přepneme TCRV do používaného módu (SSB, CW , Digi) , zvolíme frekvenci a zapneme TX. Při nosné (CW , Digi) nebo hovoru (SSB) se tuner sám přepne na zaznamenané hodnoty. Krátko se zobrazí PSW ( 1 sec) po té se zobrazuje špičkový užitečný výkon do antény.

 

Bliká-li červená LED (2 x s mezerou) hned po zapnutí TX znamená to, že tuner nezjistil shodu mezi zapamatovanou frekvencí a frekvencí, která momentálně prochází tunerem.

Po vypnutí TX a modulace blikání červené LED přestane.

 

Monitor.

Po každém nastavení SET , nebo přepnutí anténního článku na jinou frekvenci se na výstupu PC COM (zadní panel) objeví všechny měřené hodnoty :

Frekvence, U-forward, U-back , PSW , hodnoty  L a C

Nastaveni PC – 9600 Bd , 8 + 2  bity bez parity.

Pro PC jsou vyhrazeny pouze  piny 2,3 a 5  (RX, TX a zem)

 

Výstup COM ( po kompletním zapojení všech pinů) je možné použít na dálkové ovládání  tuneru, který tak může být umístěn přímo u antény. Autotuner je možné na dálku ovládat příkazem R = reset procesoru a S= set pro nastavení nové hodnoty anténního článku.

Po kabelu  je tuner i dálkově napájen - viď schéma. Když je tuner postaven na vzdáleném místě u antény, není samozřejmě nutný celý přední panel.

 

Poznámka : cívky L anténního článku jsou v tomto případě navinuty jako cívky vzduchové. Pro úsporu místa je možné cívky navinout na železoprachové jádra Amidon (v žádném případě to nesmí být feritové jádro !)

 

 

Deska plošných spojů č. 1.

Deska plošných spojů č. 2.

Schema.

 

HEX kód procesoru.